26 aug 2012

Politieke partijen met hart voor de GGZ help ons!


We hebben als GGZ-verpleegkundigen de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van onszelf en onze patiënten. Wat we willen is dat we ook de bevoegdheden krijgen die daar bij horen: Zeggenschap bij plaatsing, overplaatsing en terugname. We vinden dat dit verankerd moet worden in de Arbocatalogus GGZ, de CAO en het Beroepsprofiel.

Maar er moet ook iets veranderen in de wet. De werkgever is namelijk verantwoordelijk voor een veilige werkplek en uiteindelijk ook voor de veiligheid van de patiënten. De Arbowet voorziet op haar beurt in de bevoegdheden die bij de Arbeidsinspectie horen. Blijft een werkgever in gebreke dan kan de Arbeidsinspectie optreden, sanctioneren.

Nu houden GGZ-instelligen wel een telling bij van de agressie-incidenten, maar ontbreekt het aan follow-up, de vertaling van incidenten naar adequate maatregelen. De instellingen formuleren een mooi veiligheidsbeleid maar houden de tellingen van de incidenten geheim waardoor de Arbeidsinspectie er geen weet van heeft.

Zo kan het gebeuren dat de GGZ de sector is met misschien wel de hoogste agressiecijfers naar het personeel (hoger dan bij de politieagenten!) en dat de Arbeidsinspectie toch zegt dat deze sector het juist heel erg goed doet qua personeelsveiligheid - een onbegrijpelijke en onhoudbare situatie!

Wij vragen aan politieke partijen met hart voor GGZ om gezamenlijk een motie in te dienen betreffende de Arbowet, waarin GGZ-instellingen verplicht worden hun agressiecijfers openbaar te maken en waarin zij verplicht worden bij elk incident aan te tonen of ze er iets mee gedaan hebben. De motie dient ertoe de Arbeidsinspectie de middelen te geven om haar taken adequaat uit te voeren: het controleren op de naleving van de Arbowet en het sanctioneren van werkgevers waar deze in gebreke blijven.

Gezien de hoogte van de agressiecijfers kunnen we zonder meer stellen dat zowel de GGZ-instellingen als de Arbeidsinspectie in gebreken blijven. Ondanks alle goede intenties en mooie beleidsformuleringen gaat dit niet vanzelf veranderen, daarvoor is de weerstand te groot en duurt het al veel te lang. Het kan alleen echt aangepakt worden met brede steun van politieke partijen, indien die steun zal leiden tot verankering in de wet.